Povijest logopedije u Hrvatskoj

  • Povijesni začeci logopedije u Hrvatskoj datiraju iz 1891. godine (120 godina) kada je u Zagrebu otvoren prvi državni Zavod za odgoj gluhonijeme djece. Moderna povijest logopedije u Hrvatskoj datira od 1947. godine (prije 58 godina) kada je na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu započeo sa radom ”Defektološki odsjek”, a jedan od predmeta koji su se predavali bio je ”Logopedija”. Odlukom Sabora Republike Hrvatske 10. srpnja 1962. osnovana je Visoka defektološka škola. Prema toj odluci defektolozi se obrazuju za “dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju osoba sa smetnjama u psihosomatskom razvitku”.

Od samoga početka na Visokoj defektološkoj školi studira se Logopedija (kao studijski smjer u kombinaciji sa drugim smjerovima a ponajprije sa ”surdopedagogijom”). U sastav Sveučilišta škola je primljena u svibnju 1965. godine a poslijediplomski znanstveni studij iz logopedije izvodi se u Hrvatskoj od 1971. god. (preko 30 godina).

Facebook