Kalendar govorno-jezičnog razvoja

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

0-3 mj.

raspoloženja izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem

ne reagira na jake zvukove

sluša glasove i druge zvukove

3-9 mj.

igra se govornim organima, stvara mnoštvo glasova

izostanak reakcije na poznati glas

na ugodne glasove odgovara smijehom, na neugodne plačem

nakon 6. mj. ne imitira glasove odraslih

nakon 6. mj. imitira glasove odraslih

nezainteresiranost za zvučne igračke

pojava slogovanja, npr. mamama, bababa…

ne smije se glasno

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

9-15 mj.

razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glas, te odgovara na njih

ne brblja ili je brbljanje siromašno

razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. “Daj vode!”

ne odaziva se na svoje ime

razumije značenje više jednostavnih riječi

ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih

slogovanje je bogato i sliči pravim riječima, npr. ma-ma, ba-ba, da-da…

ne javlja se prva riječ sa značenjem

javlja se prva riječ sa značenjem

ne ostvaruje očni kontakt sa sugovornikom

imitira nove zvukove i akcije

pogledom traži imenovani predmet

gestom, pokazivanjem ili

vokalizacijom pokazuje što želi

maše “pa-pa”

odmahuje glavom u značenju “NE”

odgurava stvari od sebe koje ne želi

pruža ruke da ga se primi

miče se od nepoznatih osoba

reagira na svoje ime

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

15-18 mj.

govori 5-20 riječi, uglavnom imenice

ne razumije “pa-pa” i ne govori

ponavlja riječi i fraze kao “daj piti”, “mama pa-pa”

ne razumije “NE”

intonacija brbljanja sliči intonaciji rečenice

ne razumije geste i ne koristi ih

odgovara na pitanje “Što je to?”

ne govori najmanje pet riječi

traži “Daj još!”

ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja

slijedi jednostavne upute, npr. “Donesi medu!”

pokazuje što želi

pokazuje 1-3 dijela tijela

pokazuje dva ili više predmeta na slikama

donosi stvari da ih pokaže drugima

traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem

govori “pa-pa” i još neke ritualne riječi

protestira s “NE”, te odmičuči se

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

18 mj.-2 god.

koristi oko 50

prepoznatljivih riječi

ne slijedi i ne razumije jednostavne upute, npr. “dođi ovamo”,”donesi loptu”…

zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari

ne slaže dvije riječi u rečenicu

oponaša zvukove životinja ili ih imenuje

ne imitira riječi i akcije odraslih

ponavlja riječi koje čuje

ne pokazuje dijelove na upit

slaže dvije riječi u rečenicu, npr. “Beba papa.”

nema početka kombinatoričke igre (stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)

počinje koristiti glagole i pridjeve

korisiti negacije: nema, ne

počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje

zna pokazati pet dijelova tijela

razumije pitanja tko?, što?, gdje?

na postavljena pitanja odgovara adekvatno s “DA” ili “NE”

dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih

koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

2-3 god.

imenuje stvari svakodnevne upotrebe

ne odgovara na jednostavna pitanja

dužina rečenice je 2-3 riječi

ne postavlja pitanja

pita jednostavna pitanja

govor je nerazumljiv ukućanima, a osobito stranim osobama

odgovara na pitanja tko?, što?, gdje?

ne koristi jednostavne rečenice

uz imenice, glagole i pridjeve koristi zamjenice, priloge mjesta

ne voli slušati priče, pjesmice

počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme

sluša kratke priče

Pridružuje iste boje

zna odnose: u, na, gore, dolje, ispod…

zna malo i veliko

shvaća opasnosti

ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. priprema i odlazak na spavanje, prethodno kupanje

lista slikovnice i imenuje slike

uključuje se u kratki dijalog

verbalno uvodi i mijenja temu

izražava emocije

privlači pažnju riječima

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

3-4 god.

koristi rečenicu od 3-4 riječi

rječnik je siromašan

postavlja pitanja zašto?, kada?, što ako?

ne izgovara većinu glasova

koristi zamjenice

okolina ga ne razumije

povezano govori o stvarima koje su se dogodile

ne razumije dvostruke i trostruke upute

priča kraće priče, komentira događanja

ne koristi govor za rješavanje problema

zna svoje ime, godine i spol

nema interakcije s drugom djecom

odgovara na uputu koja uključuje tri radnje, npr. “Idi u sobu, nađi loptu i donesi je.”

s četiri godine prepoznaje osnovne boje

prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe

“čita” slikovnice

sluša priče oko 10 minuta

uključuje se u duži dijalog

zna igrati ulogu druge osobe u igri

traži dopuštenje

objašnjava kada ga sugovornik ne razumije

Facebook