Logoped

Logoped, Privatni logoped, Ivana Banjan Baketić prof. logoped

 • Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a)*, a logopedija je struka u razvoju na sjecištu primijenjene i čiste znanosti.

* Izvor: IALP – The International Association of Logopedics and Phoniatrics: Guidelines for initial education in logopedics, 1993.

Prema CPLOL-u logoped je stručnjak koji se bavi:

 • prevencijom,
 • procjenom,
 • tretmanom i
 • znanstvenim istraživanjem

ljudske komunikacije i njenih poremećaja koji su povezani s procesima razumijevanja, percepcije i produkcije oralnog i pisanog jezika kao i neverbalnih oblika komunikacije.

Dodatne informacije: IALP EDUCATION GUIDELINES – IALP Guidelines for Initial Education in Speech Language Pathology

Gdje logopedi rade?

Logopedi rade:

 • u sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima)
 • na području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje)
 • u sustavu socijalne skrbi (gerijatrijskim ustanovama, dječjim domovima)
 • u posebnim ustanovama (centrima i posebnim ustanovama za rehabilitaciju)
 • u znanstvenoistraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.)
 • u privatnoj praksi
 • na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa:
  • poremećaja izgovora,
  • poremećaja fluentnosti govora,
  • jezičnih poremećaja – usporeni jezični razvoj,
  • afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika – dysarthria, apraxia,
  • poremećaja pisanog jezika – disleksija, disgrafija,
  • poremećaja koji pogađaju matematičko znanje – akalkulija,
  • poremećajima glasa, poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti – poboljšavanje glasovnih kvaliteta kod vokalnih profesionalaca,
 • kod osoba iz dvojezičnih sredina svih dobnih skupina.

Nadalje, logopedi su osposobljeni za rad na:

 • prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom);
 • rehabilitaciji slušanja jezika i govora osoba oštećenja sluha,
 • prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja oralno-laringalnih funkcija (gutanje),
 • terapiji održavanja komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji prate starenje,
 • odabiru i razvoju podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava.

Logoped se osposobljava i za edukacijski rad i daljnje znanstveno usavršavanje.

Facebook