Kada kod logopeda

Kalendar jezično - govornog razvoja

Prikazom kalendara razvoja govora i jezika sa simptomima odstupanja cilj je olakšati razumijevanje razvoja i prepoznavanje prvih znakova odstupanja, te potaknuti roditelje, odgajatelje, pedijatre i sve koji se bave zdravljem, odgojem i obrazovanjem predškolske djece na traženje i pružanje pravovremene pomoći.

 

Ovaj kalendar govorno-jezičnog razvoja nije dijagnostičko sredstvo, nego poticaj na promišljanje o očekivanom govorno-jezičnom razvoju, te eventualnoj potrebi traženja stručne pomoći.

 

 

 

 

Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
0 – 3 mj.
 • raspoloženja izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem
 • sluša glasove i druge zvukove
 • ne reagira na jake zvukove
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
3 – 9 mj.
 • igra se govornim organima
 • stvara mnoštvo glasova
 • na ugodne glasove odgovara smijehom, na neugodne plačem
 • pojava slogovanja, npr. mamama, bababa…
 • pojava slogovanja, npr. mamama, bababa…
 • nakon 6. mj. ne imitira glasove odraslih
 • nezainteresiranost za zvučne igračke
 • ne smije se glasno
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
9 – 15 mj.
 • razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glas, te odgovara na njih
 • razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. “Daj vode!
 • razumije značenje više jednostavnih riječi
 • slogovanje je bogato i sliči pravim riječima, npr. ma-ma, ba-ba, da-da…
 • javlja se prva riječ sa značenjem
 • imitira nove zvukove i akcije
 • pogledom traži imenovani predmet
 • gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
 • maše “pa-pa”
 • odmahuje glavom u značenju “NE”
 • odgurava stvari od sebe koje ne želi
 • pruža ruke da ga se primi
 • miče se od nepoznatih osoba
 • reagira na svoje ime
 • ne brblja ili je brbljanje siromašno
 • ne odaziva se na svoje ime
 • ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih
 • nne javlja se prva riječ sa značenjem
 • ne ostvaruje očni kontakt sa sugovornikom
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
5 – 18 mj.
 • govori 5-20 riječi, uglavnom imenice
 • ponavlja riječi i fraze kao “daj piti”, “mama pa-pa”
 • intonacija brbljanja sliči intonaciji rečenice
 • odgovara na pitanje “Što je to?”
 • traži “Daj još!”
 • slijedi jednostavne upute, npr. “Donesi medu!”
 • pokazuje što želi
 • pokazuje 1-3 dijela tijela
 • pokazuje dva ili više predmeta na slikama
 • donosi stvari da ih pokaže drugima
 • traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem
 • govori “pa-pa” i još neke ritualne riječi
 • protestira s “NE”, te odmičući se
 • ne razumije “pa-pa” i ne govori
 • ne razumije “NE”
 • ne razumije geste i ne koristi ih
 • ne govori najmanje pet riječi
 • ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
18 mj.-2 god.
 • koristi oko 50 prepoznatljivih riječi
 • zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari
 • oponaša zvukove životinja ili ih imenuje
 • ponavlja riječi koje čuje
 • slaže dvije riječi u rečenicu, npr. “Beba papa.”
 • počinje koristiti glagole i pridjeve
 • korisiti negacije: nema, ne
 • počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje
 • zna pokazati pet dijelova tijela
 • razumije pitanja tko?, što?, gdje?
 • na postavljena pitanja odgovara adekvatno s “DA” ili “NE”
 • Dob
  djetetaro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih
 • koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija
 • ne slijedi i ne razumije jednostavne upute, npr. “dođi ovamo”,”donesi loptu”…
 • ne slaže dvije riječi u rečenicu
 • ne imitira riječi i akcije odraslih
 • ne pokazuje dijelove na upit
 • nema početka kombinatoričke igre (stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
2-3 god.
 • imenuje stvari svakodnevne upotrebe
 • dužina rečenice je 2-3 riječi
 • pita jednostavna pitanja
 • odgovara na pitanja tko?, što?, gdje?
 • uz imenice, glagole i pridjeve koristi zamjenice, priloge mjesta
 • počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme
 • sluša kratke priče
 • Pridružuje iste boje
 • zna odnose: u, na, gore, dolje, ispod…
 • zna malo i veliko
 • shvaća opasnosti
 • ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. priprema i odlazak na spavanje, prethodno kupanje
 • lista slikovnice i imenuje slike
 • uključuje se u kratki dijalog
 • verbalno uvodi i mijenja temu
 • izražava emocije
 • privlači pažnju riječima
 • ne odgovara na jednostavna pitanja
 • ne postavlja pitanja
 • govor je nerazumljiv ukućanima, a osobito stranim osobama
 • ne koristi jednostavne rečenice
 • ne voli slušati priče, pjesmice
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
3-4 god.
 • koristi rečenicu od 3-4 riječi
 • postavlja pitanja zašto?, kada?, što ako?
 • koristi zamjenice
 • povezano govori o stvarima koje su se dogodile
 • priča kraće priče, komentira događanja
 • zna svoje ime, godine i spol
 • odgovara na uputu koja uključuje tri radnje, npr. “Idi u sobu, nađi loptu i donesi je.”
 • s četiri godine prepoznaje osnovne boje
 • prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe
 • “čita” slikovnice
 • sluša priče oko 10 minuta
 • uključuje se u duži dijalog
 • zna igrati ulogu druge osobe u igri
 • traži dopuštenje
 • objašnjava kada ga sugovornik ne razumije
 • rječnik je siromašan
 • ne izgovara većinu glasova
 • okolina ga ne razumije
 • ne razumije dvostruke i trostruke upute
 • ne koristi govor za rješavanje problema
 • nema interakcije s drugom djecom
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
4-5 god.
 • priča duge priče
 • odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako,…
 • pita za značenje riječi
 • mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5
 • koristi rečenicu od 4-6 riječi
 • koristi sve vrste riječi gramatički ispravno
 • identificira dijelove koji nedostaju
 • imenuje krug i trokut
 • ima mali fond riječi kojim se koristi
 • rečenica je jednostavne strukture
 • prisutne su česte gramatičke pogreške
 • izostavlja glasove
 • ne razumije značenje riječi
 • ne poznaje boje
 • ne razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose
 • dijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s okolinom
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
5-6 god.
 • izgovor svih glasova je pravilan
 • koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilno
 • pričanje priče je po sekvencama događaja, isprepletna je stvarnost i mašta
 • ima koncepte vremena: danas, jučer, sutra, ujutro, navečer
 • uviđa odnose, uzroke i posljedice
 • prepoznaje i imenuje geometrijske oblike
 • prisutan je interes za slova, knjige
 • zna napisati svoje ime
 • može izdvojiti prvi glas u riječima (iza 5,5 god.)
 • zna da tekst reprezentira govorni jezik
 • prisutne su pogreške u izgovoru glasova
 • prisutne su gramatičke pogreške
 • ima teškoća u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored,…), riječi sa suprotnim značenjem (široko-usko, nisko-visoko)
 • ima koncepte vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečer
 • ne zna pjesmice i price
 • ne sjeća se važnih događaja i ne može ih ispričati
Dob
djeteta
Uredan govorno-jezični razvoj Simptomi usporenog razvoja
6-7 god.
 • lako koristi složene rečnične strukture
 • usvaja apstraktne pojmove, npr. sreća, bogatstvo, ljubav, mržnja
 • imenuje dane u tjednu
 • pričanje uključuje događaje, teme, likove
 • govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama
 • vodi duge razgovore
 • kontrolira glasnoću, volumen
 • prisutan je pojačan interes za slova i pisanje
 • usvaja fonološku svjesnost, može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, rastaviti riječi na slogove, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu riječ
 • uspostavlja se veza slovo-glas
 • poznaje slova, počinje pisati
 • rječnik je siromašan
 • rečenica je jednostavne strukture
 • ne razumije apstraktne pojmove
 • pričanje uključuje događaje, teme, likove
 • ne razlikuje slova i brojke
 • nije usvojena glasovna svjesnost
 • teško pamti